Zmień wyraz tych oczu

Już dziś możesz wspomóc Fundację Wspracia i Rozwoju Rodziny Dobry Start - Nie pozostań bezczynnym wobec wszystkich potrzebujących rodzin.

REGULAMIN FUNDACJI DOBRY START

1. PODSTAWY I CELE DZIAŁANIA FUNDACJI

1.1. Fundacja "Dobry Start", zwana w dalszej treści Regulaminu „Fundacją” działa na podstawie Statutu, wpis do rejestru Fundacji pod nr KRS 0000620591.

1.2. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa podstawy i ciele działania Fundacji "Dobry Start", rodzaje, źródła i sposoby pomocyświadczonej przez Fundację, jak również obowiązki dotyczące informowania Fundacji spoczywające na rodzicach/opiekunach prawnych podopiecznego lub grup społecznych w przypadku opieki nad rodziną. Regulamin określa także zasady wydatkowania i obsługi środków finansowych oraz zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na subkoncie podopiecznego w ramach 1%.

1.3. Celem Fundacji jest pomoc podopiecznym rodzinom w zakresie wskazanym w Statucie, związanym z ochroną , pomocą i wsparciem rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. W szczególności organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych do ratowania zdrowia i życia dzieci podopiecznych rodzin; finansowanie leczenia oraz rehabilitacji członków rodzin w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych; organizowanie akcji pomocy rodzinom z udziałem innych podmiotów; inicjowanie i wspieranie działań służących rozwojowi zawodowemu członków rodziny; wspieranie rzeczowe i finansowe zakładów doskonalenia zawodowego, prowadzących działalność w tym zakresie.

1.4. Fundacja gromadzi środki finansowe na cele określone pkt. 1.3. oraz wydatkuje je zgodnie z niniejszym Regulaminem i Statutem.

1.5. Gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. 2014 r. poz. 498) oraz ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. 175 poz. 1362 z późn. zm.), a także Statutem Fundacji i niniejszym Regulaminem.

2. RODZAJE POMOCY ŚWIADCZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ DOBRY START

2.1. Przedmiotem pomocy jest wsparcie finansowe obejmujące wydatki w następujących obszarach:

a) pomoc psychologiczna, mediacyjna i inna w przypadku nagłej pomocy merytorycznej;

b) zakup sprzętu dla osób niepełnosprawnych w przypadku rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;

c) produkty ratujące życie, nie podlegające refundacji na zasadach ogólnych;

d) rozwój zawodowy, podnoszenie kwalifikacji i aktywności zawodowej w przypadku ogólnego przysposobienia do życia w społeczeństwie;

3. ŹRÓDŁA POMOCY

3.1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

a) darowizn, spadków, zapisów;

b) dotacji i subwencji oraz grantów;

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

d) dochodów z majątku Fundacji, a w szczególności z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;

e) odsetek bankowych;

f) dywidend i zysków z akcji i udziałów oraz papierów wartościowych.

3.2. Środki ze zbiórek publicznych, darowizn osób fizycznych i prawnych oraz z innych form działalności statutowej Fundacji przeznaczone na pomoc konkretnej rodzinie są w 100% przekazywane na rzecz tego podopiecznego. Fundacja nie pobiera żadnych prowizji.

3.3. Wszystkie koszty administracyjne pokrywane są z pieniędzy prywatnych Fundatora.

4. ZASADY UDZIELANIA POMOCY

4.1. Pomocą objęte są wszystkie rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej a przede wszystkim z brakiem aktywności zawodowej, w tym z powodu niepełnosprawności ich członków.

4.2. Pomoc udzielana jest rodzinom, które pozostają w wyjątkowo trudnych warunkach materialnych, niepozwalających na udźwignięcie kosztów codziennego życia.

4.3. Celowość niektórych rodzajów pomocy musi wynikać z zaleceń lekarza.

4.4. Każda rodzina może się starać o uzyskanie pomocy z Fundacji na okres do 2 lat. Fundacja dopuszcza udzielenie pomocy na dłuższy okres jedynie w przypadku zbiórki 1% podatku.

4.5. Rodzina starająca się uzyskać pomoc z Fundacji jest zobowiązana przesłać w formie listu tradycyjnego lub e-maila pismo zawierające następujące informacje: cel zbiórki, opis sytuacji materialnej wraz z przebiegiem pracy zawodowej jej dorosłych członków , koszty aktywacji, opis sytuacji materialno-bytowej, środki zgromadzone w innych fundacjach, dane kontaktowe: telefon, adres, e-mail.

4.6. Po spełnieniu warunku określonego w pkt. 4.5. i wstępnej pozytywnej decyzji Zarządu rodzina otrzymuje od Fundacji dokumenty, które powinni niezwłocznie przesłać drogą pocztową na adres Fundacji:

a) wypełniony „Formularz Zgłoszeniowy”, zawierający dane kontaktowe, dokładny opis problemów wynikających np. z braku aktywności zawodowej, sytuacji życiowej związanej z niepełnosprawnością, zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów prowadzenia zbiórki;

b) podpisane „Porozumienie”;

c) „Oświadczenie majątkowe” z informacją o przyznanych ewentualnych alimentach bądź ich braku);

d) kopię aktualnego orzeczenie o niepełnosprawności – w przypadku osób wymagającego stałej pomocy (rehabilitacji lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, czy lekarstw);

e) kopię zaświadczenia lekarskiego o konieczności leczenia lub rehabilitacji, a w przypadku zwrócenia się z prośbą o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego – aktualne skierowanie określające jego termin i koszty;

f) informację o tym, ile środków pieniężnych udało się do tej pory pozyskać na dany cel (własne środki, dofinansowanie od innych fundacji, itp.);

g) kopię odmowy lub przyznania dofinansowania ze środków NFZ, PFRON, MOPS lub PCPR;

h) kopię faktury, faktury pro forma lub innego aktualnego dokumentu, określającego koszt niezbędnego sprzętu, usługi, itp. (w przypadku braku ww. dokumentów – inną informację o przybliżonych kosztach).

4.7. Zakwalifikowanie przez Zarząd Fundacji potrzebującej rodziny do grupy podopiecznych Fundacji oraz określenie zakresu pomocy następuje na podstawie analizy wszystkich dokumentów dostarczonych przez rodzinę.

4.8. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy pomocy podopiecznym, nawet jeśli z wniosku i z dokumentacji ubiegającego się o pomoc wynika, że spełniają one wszelkie warunki określone Statutem i Regulaminem.

4.9. Fundacja zastrzega sobie możliwość odmowy finansowania i współfinansowania rehabilitacji, zakupu sprzętu i leków ratujących życie poza granicami naszego kraju, jeśli istnieje możliwość zakupu potrzebnego sprzętu lub przeprowadzenie podobnego zabiegu w Polsce, nie odbiegającego jakością i standardami od proponowanego do zakupu sprzętu poza granicami kraju.

4.10. W szczególnych przypadkach nie opisanych w Regulaminie Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do udzielania pomocy na zmienionych zasadach.

5. SPOSÓB UDZIELANIA POMOCY

5.1. Fundacja działa aktywnie na rzecz podopiecznej rodziny, pozyskując darczyńców i sponsorów, ale też angażując środki własne.

5.2. Fundacja zobowiązuje się, że środki pieniężne zgromadzone podczas zbiórki na rachunku bankowym danej zbiórki publicznej przyporządkowane do danego podopiecznego na podstawie tytułu przelewu będą przeznaczone na rzecz tej podopiecznej rodziny.

5.3. Informacje o wysokości wpłaconych darowizn na rzecz podopiecznej rodziny będą na bieżąco podawane na stronie internetowej Fundacji. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), Fundacja nie udostępnia danych osobowych darczyńców.

5.4. Fundacja nie gwarantuje udzielenia pomocy w całej wnioskowanej kwocie.

5.5. Fundacja dopuszcza prowadzenie równoległej zbiórki przez rodzinę we własnym zakresie i własnymi środkami poprzez indywidualne apele kierowane do określonego adresata. Wszelkie wpłaty wynikające z działań rodziny powinny być kierowane na konto bankowe Fundacji Dobry Start.

5.6. Fundacja wyraża również zgodę na prowadzenie zbiórki przez inne Fundacje pod warunkiem, że będzie na bieżąco i uczciwie informowana o rezultatach wszystkich tych zbiórek oraz że konto w Fundacji Dobry Start będzie kontem oficjalnym, podawanym na stronie internetowej, i w innych internetowych lub papierowych (ulotki, plakaty) źródłach.

5.7. Rodzina, przed rozpoczęciem działań, mających na celu uzyskanie funduszy, zobowiązana jest poinformować o tym Zarząd Fundacji.

5.8. Wszelkie działania mające na celu gromadzenie środków pieniężnych, wykorzystujące nazwę Fundacji i/lub logo, muszą być prowadzone w porozumieniu z Fundacją.

5.9. Z chwilą zgromadzenia dla podopiecznej rodziny całej potrzebnej kwoty, Fundacja w trybie niezwłocznym kończy zbiórkę na rzecz tego podopiecznego i umieszcza odpowiednią informację na swojej stronie internetowej.

5.10. Jeśli, pomimo oficjalnego zakończenia zbiórki, nastąpią dalsze wpłaty na rzecz podopiecznych, zostaną one rozdysponowane decyzją Zarządu na innych podopiecznych Fundacji, na cel zbliżony do woli darczyńcy.

5.11. Najpóźniej na 7 dni przed planowanym przez Fundację przekazaniem ew. środków pieniężnych na rehabilitację, itp. rodzina podopiecznego objętego pomocą musi dostarczyć wypis aktualnego stanu konta.

5.12. W przypadku zatajenia części informacji o dodatkowych źródłach finansowych, Fundacja ma prawo przyznać odpowiednio mniejszą pomoc finansową, adekwatną do rzeczywistej potrzeby podopiecznej rodziny.

5.13. Rachunki i faktury, na podstawie których udzielana jest pomoc finansowa, muszą być wystawione na Fundację lub na jednego z członków podopiecznej rodziny – wówczas wymagana jest adnotacja o wysokości dofinansowania przez Fundację Dobry start.

5.14. Fundacja zastrzega sobie prawo do wypłacania środków finansowych wyłącznie do ośrodka rehabilitacyjnego, sprzedawcy sprzętu medycznego, ośrodka aktywacji zawodowej na podstawie faktury lub rachunku wystawionego na Fundację.

5.15. Fundacja nie przekazuje środków na prywatne konta bankowe rodzin, jej członków itp...

5.16. Środki finansowe przekazane na konto bankowe Fundacji bez identyfikacji adresata księgowane są jako przychód Fundacji i przeznaczone są na działalność statutową Fundacji.

5.17. Przypisanie bezimiennej darowizny danej podopiecznej rodziny, dla którego środki miały być zaksięgowane, może nastąpić dopiero po pisemnym potwierdzeniu przez darczyńcę, że wpłata była przeznaczona dla określonej rodziny.

5.18. W przypadku wpłat dokonanych ze wskazaniem rodziny lub osoby, dla której Fundacja nie gromadzi środków finansowych, Fundacja przekaże te środki na swoje cele statutowe.

5.19. Decyzję o dokonaniu operacji finansowych i terminie ich realizacji na rzecz podopiecznych podejmuje Zarząd Fundacji.

6. GROMADZENIE ŚRODKÓW NA SUBKONCIE W RAMACH WPŁAT 1% PODATKU DOCHODOWEGO

6.1. Niniejsza część Regulaminu określa zasady pozyskiwania wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych określanych w dalszej części regulaminu „wpłatami 1%”, przekazywanych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003 r.

6.2. Wpłaty 1% przekazywane są przez podatnika na konto Fundacji. Wpłaty te realizują urzędy skarbowe na podstawie informacji podanych przez podatników w odpowiednich pozycjach rubryki zawierającej wniosek o przekazanie 1% na rzecz OPP składanego rocznego rozliczenia finansowego (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38). Informacje te są następujące:

a) numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – KRS NR 0000620591;

b) wnioskowana kwota nieprzekraczająca 1% podatku należnego.

6.3. Wydatkowanie środków pozyskanych z wpłat 1% realizowane jest przez Fundację z zachowaniem celów statutowych oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6.4. Fundacja dopuszcza możliwość utworzenia subkonta dla danego podopiecznego przeznaczonego tylko i wyłącznie do gromadzenia wpłat pochodzących z 1%. Termin „subkonto” w niniejszym Regulaminie używany jest do księgowego wyodrębnienia przez Fundację środków pieniężnych przeznaczonych dla podopiecznego.

6.5. Wpłaty przekazywane przez podatnika na subkonto danego podopiecznego powinny zawierać następujące informacje:

a) numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – KRS 0000620591;

b) wnioskowana kwota nieprzekraczająca 1% podatku należnego;

c) informacje uzupełniające, cel szczegółowy 1% – IMIĘ I NAZWISKO jednego z członków rodziny.

6.6. Subkonto zostanie utworzone na podstawie pisemnej prośby rodziny wraz z deklaracją, iż zobowiązuje się on do organizowania i gromadzenia we własnym zakresie środków na subkoncie w ramach 1%.

6.7. Rodzina przyjęta do stałej pomocy (finansowania rehabilitacji lub zakupu leków przez okres co najmniej roku czasu) są zobowiązani do zbierania 1% na subkonto Fundacji Dobry Start.

6.8. Środki pieniężne na rzecz podopiecznego w ramach 1% mogą być gromadzone poprzez:

a) indywidualne apele kierowane przez rodzinę do z góry określonego adresata, wysyłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź e-mailowej;

b) zbiórki skierowane do określonego adresata przy pomocy mediów: prasy, radia, telewizji, Internetu.

6.9. W sytuacji opisanej w pkt. 6.8. Fundacja nie uczestniczy w gromadzeniu środków na konkretne subkonto podopiecznego, jednakże zobowiązuje się do wsparcia rodziny w przygotowaniu kampanii 1% poprzez zorganizowanie szkolenia i dostarczenie materiałów pomocnych w przeprowadzeniu kampanii.

6.10. Rodzina ma prawo do informowania wszystkich zainteresowanych o fakcie udostępnienia subkonta przez Fundację do zbierania funduszy poprzez 1% na rzecz konkretnego przedsięwzięcia.

6.11. W związku z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), Fundacja nie udostępnia danych osobowych darczyńców. W oparciu o niniejszą Ustawę, Fundacja nie udostępnia także informacji o wysokości oraz źródłach zebranych środków osobom i instytucjom postronnym z wyjątkiem organów kontroli upoważnionych do przeprowadzania kontroli w organizacjach pozarządowych.

6.12. Fakt udostępnienia subkonta przez Fundację nie upoważnia podopiecznej rodziny do wypowiadania się w imieniu Fundacji. W prośbach bądź apelach o pomoc mogą oni wypowiadać się wyłącznie we własnym imieniu.

6.13. Osoba prawna zobowiązuje się nie prowadzić samodzielnie zbiórek z użyciem nazwy Fundacji, jej logotypu oraz numeru KRS bez zgody Fundacji.

6.14. Osoby prawne posiadające pełnomocnictwo obojga osób dorosłych w imieniu rodziny będą poinformowani o stanie środków na ich subkoncie 30 września każdego roku bądź niezwłocznie po otrzymaniu takiej informacji od Urzędów Skarbowych. W przypadku wątpliwości mogą sprawdzić bieżący stan swojego subkonta wysyłając zapytanie drogą listową, e-mailową lub telefoniczną.

6.15. Osoby prawne są zobowiązane rozdysponować środki na cele wskazane w Porozumieniu w ciągu 1 roku, tj. do 30 września roku następującego po roku otrzymania informacji z pkt. 6.14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten decyzją Zarządu może zostać wydłużony.

6.16. Raz utworzone subkonto jest ważne bezterminowo, co oznacza, że rodzina może każdego roku gromadzić środki z wpłat 1% pod warunkiem przestrzegania warunków określonych w pkt. 6.28. i zgłoszenia faktu prowadzenia zbiórki w roku bieżącym.

6.17. Fundacja nie udziela pomocy finansowej na żaden inny cel niż wyraźnie określony w Porozumieniu.

6.18. Środki finansowe zapisane na subkoncie podopiecznych nie są własnością prywatną rodziców/opiekunów, ale są przeznaczone na osiągnięcie danego celu określonego w Porozumieniu, zgodnie z celami statutowymi działalności Fundacji.

6.19. Osoby prawne w imieniu rodziny nie są uprawnieni do swobodnego dysponowania powyższymi środkami, w szczególności nie mają prawa żądać ich przeznaczenia na inne cele, niż określone w Porozumieniu i niniejszym Regulaminie, bez zgody Zarządu Fundacji.

6.20. W przypadku zgromadzenia środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celu wskazanego w Porozumieniu, Zarząd Fundacji może przeznaczyć pozostałe środki finansowe na realizację celów statutowych, w tym na rzecz innych podopiecznych Fundacji.

6.21. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez rodzinę bez zgody Fundacji, z naruszeniem obowiązujących zasad lub przekraczające stan subkonta.

6.22. Fundacja może również odmówić wykonania operacji finansowej z subkonta podopiecznego, jeśli przedstawione faktury, inne dokumenty lub wyjaśnienia budzą wątpliwości, co do ich merytorycznej rzetelności i celowości ponoszonych kosztów lub nie odpowiadają pod względem formalnym wymogom określonym w niniejszym Regulaminie oraz ustawie o rachunkowości i przepisach podatkowych.

6.23. Podopieczne Osoby prawne zobowiązują się do zapewnienia we własnym zakresie wszelkiej pomocy, która może być konieczna do wykorzystania zgromadzonych środków na subkoncie zgodnie z Porozumieniem, jak też do konsultowania z osobami kompetentnymi co do sposobu i zakresu terapii.

6.24. Fundacja nie jest odpowiedzialna za prawidłowość leczenia i rehabilitacji podopiecznego.

6.25. W razie wątpliwości Fundacja może również żądać uzasadnienia wysokości poniesionego wydatku – dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przedstawiony kosztorys odbiega znacząco od cen rynkowych.

6.26. Fundacja udostępnia subkonto bezpłatnie i ponosi wszelkie koszty obsługi subkonta.

6.27. Fundacja ma prawo odmówić otwarcia subkonta bez uzasadnienia.

6.28. Prowadzenia subkonta dla podopiecznego Fundacji zaprzestaje się w przypadku:

a) rezygnacji rodziny z korzystania z usług Fundacji – na podstawie pisemnego oświadczenia;

b) braku ważnego orzeczenia o niepełnosprawności (gdy poprzednie straciło ważność);

c) wykluczenia podopiecznych z Fundacji na podstawie uchwały Zarządu Fundacji;

d) śmierci podopiecznych;

e) braku jakiegokolwiek kontaktu z Fundacją przez okres 1 roku;

f) rażącego naruszenia postanowień Porozumienia i niniejszego Regulaminu.

6.29. Środki finansowe po zaprzestaniu prowadzenia subkonta podopiecznych z przyczyn opisanych pkt. 6.28. niniejszego Regulaminu wykorzystane będą na działalność statutową Fundacji.

7. OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE INFORMOWANIA FUNDACJI SPOCZYWAJĄCE NA OSOBIE PRAWNEJ, PEŁNOMOCNIKU PODOPIECZNEJ RODZINY

7.1. Osoby prawne występujące w imieniu rodziny zobowiązane są do informowania Zarządu Fundacji o wszelkich zmianach dotyczących miejsca zamieszkania i sposobów kontaktowania się.

7.2. Osoby prawne występujące w imieniu rodziny zobowiązane są do utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w celu uzyskiwania informacji o możliwości udzielania pomocy.

7.3. Osoby prawne występujące w imieniu rodziny zobowiązane są do bezzwłocznego informowania Fundacji o zaspokojeniu potrzeb podopiecznych z innych niż Fundacja źródeł finansowania.

7.4. Na Osobie prawnej występującej w imieniu rodziny spoczywa obowiązek informowania Fundacji na bieżąco o przebiegu leczenia, rehabilitacji lub podnoszenia i aktywności zawodowej , której została udzielona pomoc ze środków własnych Fundacji lub ze zbiórki publicznej. Informacje takie należy przesłać drogą pocztową lub elektroniczną wraz z co najmniej dwoma zdjęciami dziecka dokumentującymi przebieg rehabilitacji lub leczenia (w tym zdjęcia z zakupionym sprzętem medycznym).

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Fundacja ma prawo do wykorzystania danych osobowych i wizerunku w celu pozyskiwania środków na rzecz podopiecznych, pozyskania środków na prowadzenie swojej działalności statutowej oraz w celu zdania sprawy z efektów swojej działalności, w tym publicznie, na stronach internetowych i w materiałach informacyjnych. Wykorzystanie wizerunku podopiecznych wymaga pisemnej zgody zawartej w Porozumieniu.

8.2. W przypadku stwierdzenia wykorzystania środków przez osoby prawne występujące w imieniu podopiecznej rodziny Fundacji niezgodnie z przeznaczeniem, Fundacja korzysta ze środków prawnych w celu ich odzyskania.

8.3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Porozumienia na świadczenie pomocy, zawartego pomiędzy Zarządem Fundacji a osobami prawnymi występującymi w imieniu rodziny podopiecznej Fundacji.

8.4. Osoby prawne występujące w imieniu rodziny, ubiegając się o pomoc Fundacji oświadczają, że akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu i będą wykonywał z należytą starannością obowiązki wynikające z Regulaminu.

8.5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmian takich może dokonać wyłącznie Zarząd Fundacji. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2016 r.


Możesz pomóc - Przekaż darowiznę